C 6

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.1.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.2.2.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.2.3.pdf”]

6.2.3

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/Work-Distribution-1.pdf” title=”Work Distribution”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.3.1.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.3.5.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.4.1.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/6.4.3.pdf”]