C 4

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.1.1-1.pdf” title=”4.1.1″]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.1.2.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.1.3.pdf”]

4.1.3

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.1.4.1.pdf”]

4.1.4

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.2.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.2.3.1.pdf”]

4.2.3
[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.2.4.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.3.1.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.3.2.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.3.3.pdf”]

[pdf-embedder url=”http://localhost/shakti/wp-content/uploads/2023/12/4.4.1.1.pdf”]

4.4.1